Pravidla odborné ankety Pojišťovna roku 2017

 1. Anketu vyhlašuje a organizuje Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz.

 2. Hodnocení v anketě je dobrovolné. Zúčastnit ankety se mohou všichni pojišťovací zprostředkovatelé (právnické i fyzické osoby), kteří jsou ke dni vyhlášení ankety zapsáni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 38/2004 Sb. jako „Pojišťovací makléř“ (PM) a kteří během roku 2017 (za který hodnocení probíhá) aktivně spolupracovali minimálně se třemi pojišťovnami (tj. zprostředkovali u nich pojištění). Hodnocení se mohou rovněž účastnit pobočky a zaměstnanci pojišťovacího makléře, případně podřízení zprostředkovatelé makléře, pokud se mohou prokázat unikátní firemní e-mailovou adresou.

 3. Hodnocení v kategorii Pojišťovna roku – pojištění občanů (viz bod 7c/ těchto pravidel)

 4. a v kategorii Pojišťovna roku – životní pojištění (viz bod 7e/ těchto pravidel) se mohou zúčastnit též všichni pojišťovací zprostředkovatelé, kteří jsou ke dni vyhlášení ankety zapsáni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 38/2004 Sb. jako „Pojišťovací agent“ (PA). Každý registrovaný pojišťovací agent může zaslat pouze jedno hodnocení.

 5. Hodnotit v anketě může i respondent se sídlem v jiném členském státě EU, který v ČR podniká jako pojišťovací makléř ve smyslu Směrnice 2002/92/ES formou pobočky (nikoli tedy dle svobody služeb), je zapsán v registru ČNB a během roku 2017, za který je prováděno hodnocení, aktivně spolupracoval minimálně se třemi tuzemskými pojišťovnami (tj. zprostředkoval u nich pojištění).

 6. Respondenti hodnotí pojišťovny uvedené na anketním lístku zvlášť pro každou z těchto pěti kategorií:

 7. a) Pojištění průmyslu a podnikatelů

  b) Autopojištění

  c) Pojištění občanů

  d) Specializované pojištění

  e) Životní pojištění

 8. Po zpracování jednotlivých hodnocení budou zveřejněny pouze celkové výsledky ve všech kategoriích. Konkrétní hodnocení respondentů ankety jsou neveřejná.

 9. Respondent během hodnocení přiděluje hodnoceným pojišťovnám body v rozsahu

 10. 1 bod až 10 bodů, přičemž 1 znamená nejhorší hodnocení a 10 nejlepší hodnocení.

 11. Z důvodu objektivity výsledků je pro platné hodnocení každé pojišťovny nutné, aby jí přidělilo body alespoň 20 respondentů ankety.

 12. Podkladem pro celkové hodnocení v jednotlivých kategoriích jsou tyto podkategorie:

  1. Kvalita a šíře nabízených produktů

  2. Ochota a schopnost upravovat produkty dle individuálních potřeb klienta

  3. Technická a provozní podpora pojišťovny při sjednávání pojištění

  4. Inovace pojistných produktů

  5. Spolupráce s makléři/agenty

  6. Komunikace pojišťovny s makléři/agenty

  7. Likvidace škod

 13. Body přidělené každé pojišťovně v příslušné podkategorii se sečtou a vydělí počtem respondentů, kteří dané pojišťovně přidělili jeden nebo více bodů. Tím se získá výsledné hodnocení pojišťovny (zaokrouhlené matematicky na 2 desetinná místa) pro danou podkategorii. Výsledky v jednotlivých podkategoriích se nevyhlašují.

 14. Bodové výsledky dané pojišťovny dosažené v jednotlivých podkategoriích budou sečteny a vyděleny počtem všech podkategorií, v nichž může být pojišťovna hodnocena. Tímto výpočtem se získá celkový průměr. Za účelem zohlednění stability celkového průměru (tj. bere se statisticky v úvahu počet hodnotitelů, kteří se ve svém hodnocení tomuto průměru přiblížili) a tím dosažení objektivnějšího výsledného hodnocení se k průměrnému hodnocení napočte i jeho směrodatná odchylka. Od celkového průměru se odečte 1,65 násobek příslušné směrodatné odchylky a tím se získá výsledek, jenž respektuje existující variabilitu hodnocení. Tento výsledek pak představuje celkové hodnocení dané pojišťovny pro příslušnou kategorii (výsledek je zaokrouhlený matematicky na tři desetinná místa).

 15. Na základě výsledků dle výše uvedených ustanovení těchto Pravidel bude určeno celkové pořadí pojišťoven v každé z pěti vyhlašovaných kategorií. Oznámeno a potvrzeno certifikátem bude umístění na prvních pěti příčkách výsledného pořadí, přičemž první tři pojišťovny v každé kategorii obdrží též symbolickou cenu.

 16. Organizátoři v souvislosti s vyhlášením výsledků ankety udělí také titul „Osobnost pojistného trhu“ za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a/nebo pojistného trhu obecně.

 17. Hodnocení v anketě probíhá odevzdáním vyplněného anketního lístku organizátorům (poštou, faxem, e-mailem) nebo on-line po registraci vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách www.pojistovnaroku.cz

 18. Hodnotící formulář dané kategorie je považován za platný, pokud respondent vyplnil bodová hodnocení (1-10 bodů) ve všech podkategoriích alespoň u 3 (tří) pojišťoven

 19. z příslušného seznamu.

 20. Na základě upozornění správce serveru, kde hodnocení v anketě probíhá, si Prezídium AČPM vyhrazuje právo vyřadit ty vyplněné anketní formuláře, které by vykazovaly znaky manipulace.

 21. Hodnocení v anketě Pojišťovna roku 2017 probíhá od 10. do 30. 4. 2018. V případě potřeby může být tento termín rozhodnutím organizátorů změněn.

 22. Výsledky ankety Pojišťovna roku 2017 budou vyhlášeny a ocenění předána na slavnostním galavečeru dne 22. května 2018 v Kongresovém centru České národní banky v Praze.

 23. Výsledky ankety budou posléze zveřejněny na internetových stránkách www.pojistovnaroku.cz a na webech organizátorů: www.acpm.cz, www.cap.cz a www.oPojisteni.cz.

 

Praha, 20. března 2018

Prezídium AČPM