Pravidla ankety Pojišťovna roku

Pravidla odborné ankety Pojišťovna roku 2016:

 1. Anketu vyhlašuje a organizuje Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz.

   
 2. Hodnocení v anketě je dobrovolné. Zúčastnit ankety se mohou všichni pojišťovací zprostředkovatelé (právnické i fyzické osoby), kteří jsou ke dni vyhlášení ankety zapsáni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 38/2004 Sb. jako „Pojišťovací makléř“ (PM) a kteří během roku 2016 (za který hodnocení probíhá) aktivně spolupracovali minimálně se třemi pojišťovnami (tj. zprostředkovali u nich pojištění). Hodnocení se mohou rovněž účastnit pobočky a zaměstnanci pojišťovacího makléře, případně podřízení zprostředkovatelé makléře, pokud se mohou prokázat unikátní firemní e-mailovou adresou.

   
 3. Hodnocení v kategorii Pojišťovna roku – pojištění občanů (viz bod 7c/ těchto pravidel) a v kategorii Pojišťovna roku – životní pojištění (viz bod 7e/ těchto pravidel) se mohou zúčastnit též všichni pojišťovací zprostředkovatelé, kteří jsou ke dni vyhlášení ankety zapsáni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 38/2004 Sb. jako „Pojišťovací agent“ (PA). Každý registrovaný pojišťovací agent může zaslat pouze jedno hodnocení.

   
 4. Hodnotit v anketě může i respondent se sídlem v jiném členském státě EU, který v ČR podniká jako pojišťovací makléř ve smyslu Směrnice 2002/92/ES formou pobočky (nikoli tedy dle svobody služeb), je zapsán v registru ČNB a během roku 2016, za který je prováděno hodnocení, aktivně spolupracoval minimálně se třemi tuzemskými pojišťovnami (tj. zprostředkoval u nich pojištění).

   
 5. Po zpracování došlých hodnocení budou zveřejněny pouze celkové výsledky. V žádném případě nebude zveřejněno konkrétní hodnocení jednotlivých respondentů ankety.

   
 6. Respondenti v anketě hodnotí pojišťovny uvedené na příslušném anketním lístku.  

   
 7. Respondenti hodnotí pojišťovny zvlášť pro každou z těchto pěti kategorií:
 8. a) Pojištění průmyslu a podnikatelů

  b) Autopojištění

  c) Pojištění občanů

  d) Specializované pojištění

  e) Životní pojištění
   

 9. Univerzální pojišťovny mohou být hodnoceny ve všech kategoriích kromě kategorie

   
 10. Respondent během hodnocení přiděluje hodnoceným pojišťovnám body v rozsahu 1 bod až 10 bodů, přičemž 1 znamená nejhorší hodnocení a 10 nejlepší hodnocení.

   
 11. Z důvodu objektivity výsledků je pro platné hodnocení každé pojišťovny nutné, aby jí přidělilo body alespoň 20 respondentů ankety.

   
 12.   Podkladem pro celkové hodnocení v jednotlivých kategoriích jsou tyto podkategorie:

  • Kvalita a šíře nabízených produktů 
  • Ochota a schopnost upravovat produkty dle individuálních potřeb klienta 
  • Technická a provozní podpora pojišťovny při sjednávání pojištění 
  • Inovace pojistných produktů 
  • Spolupráce s makléři/agenty 
  • Komunikace pojišťovny s makléři/agenty 
  • Likvidace škod

    
 13. Body přidělené každé pojišťovně v příslušné podkategorii se sečtou a vydělí počtem respondentů, kteří dané pojišťovně přidělili jeden nebo více bodů. Tím se získá výsledné hodnocení pojišťovny (zaokrouhlené matematicky na 2 desetinná místa) pro danou podkategorii. Výsledky v jednotlivých podkategoriích se nevyhlašují.

   
 14. Bodové výsledky dané pojišťovny dosažené v jednotlivých podkategoriích budou sečteny a vyděleny počtem všech podkategorií, v nichž může být pojišťovna hodnocena. Tímto výpočtem se získá celkový průměr. Za účelem zohlednění stability celkového průměru (tj. bere se statisticky v úvahu počet hodnotitelů, kteří se ve svém hodnocení tomuto průměru přiblížili) a tím dosažení objektivnějšího výsledného hodnocení se k průměrnému hodnocení napočte i jeho směrodatná odchylka. Od celkového průměru se odečte 1,65 násobek příslušné směrodatné odchylky a tím se získá výsledek, jenž respektuje existující variabilitu hodnocení. Tento výsledek pak představuje celkové hodnocení dané pojišťovny pro příslušnou kategorii (výsledek je zaokrouhlený matematicky na tři desetinná místa).

   
 15. Na základě výsledků dle výše uvedených ustanovení těchto Pravidel bude určeno celkové pořadí pojišťoven v každé z pěti vyhlašovaných kategorií. Oznámeno a potvrzeno certifikátem bude umístění na prvních pěti příčkách výsledného pořadí, přičemž první tři pojišťovny v každé kategorii obdrží též symbolickou cenu.

   
 16. Organizátoři v souvislosti s vyhlášením výsledků ankety udělí také titul „Osobnost pojistného trhu“ za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a/nebo pojistného trhu obecně.

   
 17. Hodnocení v anketě probíhá odevzdáním vyplněného anketního formuláře (poštou, faxem, e-mailem) nebo on-line po registraci vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách www.pojistovnaroku.cz

   
 18. Hodnotící formulář dané kategorie je považován za platný, pokud respondent vyplnil bodová hodnocení (1-10 bodů) ve všech podkategoriích alespoň u 3 (tří) pojišťoven z příslušného seznamu.

   
 19. Na základě upozornění správce serveru, kde hodnocení v anketě probíhá, si Prezídium AČPM vyhrazuje právo vyřadit ty vyplněné anketní formuláře, které vykazují znaky manipulace.

   
 20. Hodnocení v anketě Pojišťovna roku 2016 probíhá od 3. do 30. 4. 2017. V případě potřeby může být tento termín rozhodnutím organizátorů změněn.

   
 21. Výsledky ankety Pojišťovna roku 2016 budou vyhlášeny a ocenění předána na slavnostním galavečeru dne 11. května 2017 v Kongresovém centru České národní banky v Praze.

   
 22. Výsledky ankety budou posléze zveřejněny na internetových stránkách www.pojistovnaroku.cz a na webech organizátorů: www.acpm.cz,  www.cap.cz  a www.oPojisteni.cz

 

Hlasovací lístk ke stažení najdete zde.

 

Prezídium AČPM