Pravidla ocenění Pojišťovací makléř roku 2023

(uděluje se v rámci odborné ankety Pojišťovna roku 2023)

 1. Ocenění vyhlašuje a organizuje Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz.
 2. Samotné hodnocení realizuje sbor hodnotitelů z řad pojistitelů, kteří figurují na seznamu pojišťoven hodnocených v rámci ankety Pojišťovna roku 2023 a kteří v daném roce spolupracovali s pojišťovacími makléři.
 3. Hodnocen může být každý pojišťovací makléř, který byl k datu vyhlášení tohoto ročníku ankety Pojišťovna roku řádným členem Asociace českých pojišťovacích makléřů. Rozhodný je seznam členů, který sboru hodnotitelů poskytne AČPM, resp. který je hodnotitelům k dispozici na www.pojistovnaroku.cz pro on-line hlasování.
 4. Každý hodnotitel může do svého hodnocení zahrnout libovolný počet členů AČPM, nejméně však 5 (pět).
 5. Podkladem pro celkové hodnocení makléře jsou tato kritéria:
  1. kvalita dodávaných podkladů a rizikových zpráv
  2. úroveň komunikace mezi PM a pojišťovnou (odborná úroveň týmu makléře, profesionalita, rychlost procesování případných intervencí, rychlost a kvalita poskytovaných informací, reakční doba na jakoukoliv komunikaci)
  3. úroveň komunikace mezi PM a klientem (odborné schopnosti makléře vysvětlit klientovi pojistné produkty, kvalita péče o klienty ze strany PM, schopnost reagovat na změny na pojišťovacím trhu a informování klientů o novinkách)
  4. kvalita poskytování následného servisu, komplexnost servisu, pravidelná aktualizace pojistného programu, spolupráce při řešení škod, rozsah a kvalita vzdělávání spolupracovníků PM
  5. podpora kultivace trhu ze strany PM (ochrana zájmů klienta, odměna přiměřená výkonu, seriózní jednání vůči konkurenci a pojišťovnám, dodržování etických principů pojistného trhu atp.).
 6. Při svém hodnocení pověření zástupci pojišťoven (viz odst. 2 výše) přidělují jednotlivému hodnocenému pojišťovacímu makléři za každé kritérium viz odst. 5 a) až 5 e) body v rozsahu od 1 do 5, kdy jeden bod znamená nejnižší hodnocení a pět bodů nejvyšší hodnocení.
 7. Pojišťovací makléř může být do celkového hodnocení zařazen za podmínky, že získá ohodnocení ze strany alespoň 25 (dvaceti pěti) hodnotitelů nejméně od 5 (pěti) pojišťoven.
 8. Hodnocení probíhá elektronicky prostřednictvím formuláře přístupného hodnotitelům po registraci na www.pojistovnaroku.cz.
 9. Po ukončení hodnocení makléřů zástupci příslušných pojišťoven dojde k sumarizaci výsledků. Za účelem zohlednění stability celkového průměru (tj. bere se statisticky v úvahu počet hodnotitelů, kteří se ve svém hodnocení tomuto průměru přiblížili) a tím dosažení objektivnějšího výsledného hodnocení se k průměrnému hodnocení napočte i jeho směrodatná odchylka. Od celkového průměru se odečte 1,65násobek příslušné směrodatné odchylky a tím se získá výsledek, jenž respektuje existující variabilitu hodnocení. Tento výsledek pak představuje celkové hodnocení daného makléře (výsledek je zaokrouhlený matematicky na tři desetinná místa). Výpočet provádí úsek pojistné matematiky ČAP.
 10. Oznámeno a potvrzeno certifikátem Pojišťovací makléř roku 2023 bude umístění makléřů na prvních pěti příčkách bez určení pořadí.
 11. Výsledky hodnocení budou oznámeny v rámci galavečera k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2023 dne 29. května 2024 v Kongresovém centru ČNB v Praze.

 

Prezídium AČPM

Praha, únor 2024