Pravidla ocenění Pojišťovací makléř roku 2022

(uděluje se v rámci odborné ankety Pojišťovna roku 2022)

 1. Ocenění vyhlašuje a organizuje Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz.
 2. Samotné hodnocení realizuje sbor hodnotitelů z řad pojistitelů, kteří figurují na seznamu pojišťoven hodnocených v rámci ankety Pojišťovna roku 2022 a kteří  v daném roce spolupracovali s pojišťovacími makléři.
 3. Hodnocen může být každý pojišťovací makléř, který byl k datu vyhlášení tohoto ročníku ankety Pojišťovna roku řádným členem Asociace českých pojišťovacích makléřů. Rozhodný je seznam členů, který sboru hodnotitelů poskytne AČPM, resp. který je hodnotitelům k dispozici na www.pojistovnaroku.cz pro on-line hlasování.
 4. Každý hodnotitel může do svého hodnocení zahrnout libovolný počet členů AČPM, nejméně však 5 (pět).
 5. Podkladem pro celkové hodnocení makléře jsou tato kritéria:
  a)   kvalita dodávaných podkladů rizikové zprávy
  b)   úroveň komunikace mezi PM a pojišťovnou (rychlost procesování intervencí, rychlost a kvalita odevzdávání informací do obchodní sítě PM, reakční doba na jakoukoliv komunikaci)
  c)   úroveň komunikace mezi PM a klientem (péče o klienty ze strany PM z pohledu, jak často se klienti přímo obracejí na klientské linky pojišťoven s dotazy, se kterými neuspěli u PM – při hodnocení bude brán zřetel na množství dotazů v závislosti na počtu sjednaných pojistných smluv)
  d)   kvalita poskytování následného servisu, spolupráce při řešení škod
  e)   podpora kultivace trhu ze strany PM (obrana zájmů klienta, odměna přiměřená výkonu, seriózní jednání vůči konkurenci dodržování etických principů pojistného trhu atp.).
 6. Při svém hodnocení pověření zástupci pojišťoven (viz odst. 2 výše) přidělují jednotlivému hodnocenému pojišťovacímu makléři za každé kritérium viz odst. 5a) až 5e) body v rozsahu od 1 do 5, kdy jeden bod znamená nejnižší hodnocení a pět bodů nejvyšší hodnocení.
 7. Pojišťovací makléř může být do celkového hodnocení zařazen za podmínky, že získá ohodnocení ze strany alespoň 10 (deseti) hodnotitelů nejméně ze 5 (pěti) pojišťoven.
 8. Hodnocení probíhá elektronicky prostřednictvím formuláře přístupného hodnotitelům po registraci na www.pojistovnaroku.cz.
 9. Po ukončení hodnocení makléřů zástupci příslušných pojišťoven dojde k sumarizaci výsledků. Za účelem zohlednění stability celkového průměru (tj. bere se statisticky v úvahu počet hodnotitelů, kteří se ve svém hodnocení tomuto průměru přiblížili) a tím dosažení objektivnějšího výsledného hodnocení se k průměrnému hodnocení napočte i jeho směrodatná odchylka. Od celkového průměru se odečte 1,65 násobek příslušné směrodatné odchylky a tím se získá výsledek, jenž respektuje existující variabilitu hodnocení. Tento výsledek pak představuje celkové hodnocení daného makléře (výsledek je zaokrouhlený matematicky na tři desetinná místa). Výpočet provádí úsek pojistné matematiky ČAP.
 10. Oznámeno a potvrzeno certifikátem Pojišťovací makléř roku 2022 bude umístění na prvních pěti příčkách výsledného pořadí, přičemž makléři na prvních třech místech obdrží též symbolickou cenu.
 11. Výsledky hodnocení budou oznámeny v rámci galavečera k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2022 dne 11. května 2023 v Kongresovém centru ČNB v Praze.

 

Prezídium AČPM

Praha, březen 2023