Pravidla odborné ankety Pojišťovna roku 2023

 1. Anketu vyhlašuje a organizuje Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz.
 2. Hodnocení v anketě je dobrovolné. Zúčastnit ankety se mohou všichni pojišťovací zprostředkovatelé (právnické i fyzické osoby), kteří jsou ke dni vyhlášení ankety zapsáni v registru samostatných zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění a kteří během roku 2023 (za nějž je prováděno hodnocení) aktivně spolupracovali v roli pojišťovacího makléře minimálně se třemi pojišťovnami (tj. zprostředkovali u nich pojištění). Hodnocení se mohou rovněž účastnit pobočky a zaměstnanci takového SZ, případně jeho vázaní zástupci, pokud se mohou prokázat unikátní firemní e-mailovou adresou.
 3. Hodnocení v kategorii Pojišťovna roku – pojištění občanů (viz bod 7c/ těchto pravidel) a v kategorii Pojišťovna roku – životní pojištění (viz bod 7e/ těchto pravidel) se mohou zúčastnit též všichni samostatní zprostředkovatelé, kteří jsou ke dni vyhlášení ankety zapsáni v příslušném registru vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění a kteří během roku 2023 (za nějž je prováděno hodnocení) aktivně spolupracovali v roli pojišťovacího agenta minimálně se třemi pojišťovnami (tj. zprostředkovali u nich pojištění v příslušných kategoriích).
 4. Hodnotit v anketě může i respondent se sídlem v jiném členském státě EU, který v ČR podniká jako pojišťovací makléř ve smyslu Směrnice 2002/92/ES formou pobočky (nikoli tedy dle svobody služeb), je zapsán v registru ČNB a během roku 2023, za který je prováděno hodnocení, aktivně spolupracoval minimálně se třemi tuzemskými pojišťovnami (tj. zprostředkoval u nich pojištění).
 5. Respondenti hodnotí pojišťovny uvedené na anketním seznamu zvlášť pro každou z těchto pěti kategorií:
  1. Pojištění průmyslu a podnikatelů
  2. Autopojištění
  3. Pojištění občanů
  4. Specializované pojištění
  5. Životní pojištění
 6. Po zpracování hodnocení budou zveřejněny celkové výsledky za každou výše uvedenou kategorii. Konkrétní hodnocení jednotlivých respondentů ankety jsou neveřejná.
 7. Respondent během hodnocení přiděluje hodnoceným pojišťovnám body v rozsahu 1 bod až 10 bodů, přičemž 1 znamená nejhorší hodnocení a 10 nejlepší hodnocení.
 8. Z důvodu objektivity výsledků je pro platné hodnocení každé pojišťovny nutné, aby jí přidělilo body alespoň 20 respondentů ankety.
 9. Podkladem pro celkové hodnocení v jednotlivých kategoriích jsou tyto podkategorie:
  1. Kvalita a šíře nabízených produktů, flexibilita a inovace produktů
  2. Technická a provozní podpora pojišťovny při sjednávání a správě pojištění
  3. Spolupráce s makléři/agenty (řešení problémů, komunikace…)
  4. Likvidace škod
 10. Body přidělené každé pojišťovně v příslušné podkategorii se sečtou a vydělí počtem respondentů, kteří dané pojišťovně přidělili jeden nebo více bodů. Tím se získá výsledné hodnocení pojišťovny (zaokrouhlené matematicky na 2 desetinná místa) pro danou podkategorii. Výsledky v jednotlivých podkategoriích se nevyhlašují.
 11. Bodové výsledky dané pojišťovny dosažené v jednotlivých podkategoriích budou sečteny a vyděleny počtem všech podkategorií, v nichž může být pojišťovna hodnocena. Tímto výpočtem se získá celkový průměr. Za účelem zohlednění stability celkového průměru (tj. bere se statisticky v úvahu počet hodnotitelů, kteří se ve svém hodnocení tomuto průměru přiblížili) a tím dosažení objektivnějšího výsledného hodnocení se k průměrnému hodnocení napočte i jeho směrodatná odchylka. Od celkového průměru se odečte 1,65 násobek příslušné směrodatné odchylky a tím se získá výsledek, jenž respektuje existující variabilitu hodnocení. Tento výsledek pak představuje celkové hodnocení dané pojišťovny pro příslušnou kategorii (výsledek je zaokrouhlený matematicky na tři desetinná místa). Výpočet provádí úsek pojistné matematiky ČAP.
 12. Na základě výsledků dle výše uvedených ustanovení těchto Pravidel bude určeno celkové pořadí pojišťoven v každé z pěti vyhlašovaných kategorií. Oznámeno a potvrzeno certifikátem bude umístění na prvních pěti příčkách výsledného pořadí, přičemž první tři pojišťovny v každé kategorii obdrží též symbolickou cenu.
 13. Organizátoři v souvislosti s vyhlášením výsledků ankety udělí také titul „Osobnost pojistného trhu“ za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a/nebo pojistného trhu obecně.
 14. Hodnocení v anketě probíhá on-line, a to po registraci na internetových stránkách www.pojistovnaroku.cz vyplněním elektronického formuláře (pro každou kategorii zvlášť).
 15. Hodnotící formulář dané kategorie je považován za platný, pokud respondent vyplnil bodová hodnocení (1-10 bodů) ve všech podkategoriích alespoň u 3 (tří) pojišťovenz příslušného seznamu.
 16. Na základě upozornění správce serveru www.pojistovnaroku.cz si prezídium AČPM vyhrazuje právo vyřadit ze zpracování výsledků taková hodnocení, která by vykazovala znaky manipulace.
 17. Hodnocení v anketě Pojišťovna roku 2023 bude probíhat po dobu nejméně šesti týdnů. Konkrétní termíny zahájení a ukončení hlasování oznámí organizátoři.
 18. Výsledky ankety Pojišťovna roku 2023 budou vyhlášeny a ocenění předána na slavnostním galavečeru dne 29. května 2024 v Kongresovém centru České národní banky v Praze.
 19. Výsledky ankety budou posléze zveřejněny na internetových stránkách www.pojistovnaroku.cz a na webech organizátorů: www.acpm.cz, www.cap.cz a www.oPojisteni.cz.

 

Prezídium AČPM
Praha, únor 2024